Leveringsvoorwaarden NETTICH

6 maart 2023

Definities:

 1. NETTICH: NETTICH gevestigd in Nijeveen onder het KVK nummer:
 2. Klant: degene met wie NETTICH een overeenkomst is aangegaan
 3. Partijen: NETTICH en de klant samen
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als provepersoon handelt

Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassingen op alle werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten en of producten door of namens NETTICH. 
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze leveringsvoorwaarden als zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene en of leveringsvoorwaarden va de klant of derden uitdrukkelijk uit. 

Betalingen en betalingstermijn. 

 1. NETTICH mag bij het aangaan van de overeenkomt een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 
 2. De klant dient de betaling achteraf binnen 14 dagen na levering van het product of dient te hebben voldaan. Tenzij anders is overlegd. 
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat NETTICH de klant een aanmaning hoeft te sturen dan wel in gebreke hoeft te stellen. 
 4. NETTICH behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling re eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is NETTICH gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor de handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan NETTICH. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag NETTICH zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van NETTICH op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door NETTICH, dan is hij nog steeds verplicht de volledige overeengekomen prijs aan NETTICH te betalen. 

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is NETTICH gerechtig het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten. 
 2. NETTICH roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronisch mededeling. 
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan NETTICH, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen komen in rekening voor de klant. 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

Retentierecht

 1. NETTICH kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van NETTICH heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten onvoldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. De retentierecht geldt eveneens op de grond van meerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan NETTICH. 
 3. NETTICH is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan NETTICH te verrekenen met een vordering op NETTICH. 

Eigendomsvoorbehoud

 1. NETTICH blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen ten aanzien van NETTICH, met inbegrip van vorderingen over het tekortschieten in nakoming van de overeenkomst. 
 2. Tot die tijd kan NETTICH zich te allen tijde beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemde, of anderszins bezwaren. 
 4. Indien NETTICH een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft NETTICH het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

Levering

 1. De levering van de producten vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
 2. Levering vindt plaats bij NETTICH, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 
 3. Leveringen van een online bestelling vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft NETTICH het recht om zijn verplichtingen op te schroten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
 5. Bij een te late betaling is er sprake van een schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan NETTICH kan tegenwerpen. 

Levertijd

 1. De door NETTICH opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijdingen daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan NETTICH door NETTICH schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd door de klant.
 3. Overschrijdingen van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding om evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij NETTICH niet binnen 14 dagen daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 
 4. Voor de website, sociale media en branding opdrachten worden er levertijden met de partij besproken. Over het algemeen worden de opdrachten binnen een maand uitgevoerd, tenzij met NETTICH anders overeengekomen.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor te zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. 

Levering zaken in opdracht

 1. De klant is verplicht de in zijn opdracht door NETTICH geproduceerde zaken af te nemen.
 2. Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet door de klant zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van NETTICH. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van de klant opgeslagen. NETTICH mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW. 
 3. Op maat opdrachten/branding worden er levertijden met de partij besproken. Over het algemeen worden de opdrachten binnen een maand uitgevoerd, tenzij met NETTICH anders overeengekomen.

Levering op afroep

Indien de klant met NETTICH levering op afroep is overeengekomen, en de klant zonder daartoe gerechtigd te zijn de zaken niet binnen de overeengekomen termijn heeft afgenomen, of bij gebreke van de overeengekomen termijn niet binnen drie maanden na de gereedmelding, mag NETTICH tot annulering of ontbinding van de overeenkomst gesloten met de klant overgaan, zonder dat NETTICH tot enige schadevergoeding verplicht al zijn of zal kunnen worden en onverminderd het recht van NETTICH om alle als gevolg daarvan geleden of te lijden schade op de klant te verhalen, die gehouden is deze schade aan NETTICH te vergoeden. 

Levering en overgang van risico

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van een gekochte zaak gaat op de klant over op het moment waarop de zaak in de macht van de klant wordt gebracht. 

Transportkosten

Trasportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Verpakking en verzekering

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de exporteur dan wel bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan NETTICH niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of verpakkingen voorafgaand aan het vervoer te melden aan NETTICH, bij gebreke waarvan NETTICH niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

Verzekering 

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffing en waterschade evenals diefstal.  
  • Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst 
  • Zaken van NETTICH die bij de klant aanwezig zijn
  • Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd 
 2. De klant geeft op eerste verzoek van NETTICH de polis van deze verzekeringen ter inzage

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten las later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van kwaliteitsverlies geheel voor de klant. 
 2. Eventueel extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant. 

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegeven, bevat deze voor NETTICH enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatverplichting. 
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk, fabricatie, constructie of materiaal. 
 3. De garantie die geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte, wijzigingen van het product, nalatigheid, of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect kan worden vastgesteld. 
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die de producten die het voorwerp zijn van de overeenkomst tussen partijen, gaat over de klant op het moment waarop de juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van de derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst te nemen.

Ruilen

 1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan;
  * Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  * Zaken van NETTICH die bij de klant aanwezig zijn
  * Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd 
 2. Afgeprijsd artikelen, opmaat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet geruild worden. 

Uitvoering van de overeenkomt

 1. NETTICH voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. NETTICH heeft het recht om overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot voor e klant. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat NETTICH tijdig kan beginnen aan de uitvering van de overeenkomst. 
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat NETTICH tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortdurende extra kosten en of uren voor rekening van de klant. 

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig in de gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar voor NETTICH. 
 2. De klant staat is voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien er voor zover de klant dit verzoekt, retourneert NETTICH de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant, niet tijdig of niet behoorlijk de door NETTICH redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering va de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen daaruit voortvloeiende extra kosten en uren voor rekening voor de klant.  

Duur van de overeenkomst betreffende dienst

 1. De overeenkomst tussen NETTICH en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor een afgesproken bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit. 
 2. Indien de overeenkomst voor een bepaalde tijd s aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van d partijen de overeenkomst opzegt en inachtneming va het opzegtermijn van 2 maanden, dan wel een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst rechtswege eindigt. 
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant NETTICH schriftelijk in gebreke stellen. 

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

 1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaaldetijd is aangegeven te allen tijde opzeggen, inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. 
 2. Een consument heeft recht op een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 

Uitvoering van een dienst 

 1. NETTICH zal de klant steeds op de hoogte houden van de voortgang van de dienstverlening en de klant direct in kennis tellen wanneer de dienstverlening of een kenmerkend onderdeel daarvan voltooid is, Op verzoek van de klant legt NETTICH verantwoording af over de wijze waarop hij de dienst heeft uitgevoerd. 
 2. Indien NETTICH op enig moment voorziet dat zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet naar behoren kunnen worden nagekomen, dient NETTICH de klant hiervan direct op de hoogte te stellen. 
 3. In de afgesproken periode dient NETTICH verantwoordelijk voor het onderhouden van de afgesproken dienst, dit zal gaan over het onderhouden van website en of sociale media kanalen. Dat betekend voor de klant, dat zij niet gaan rommelen op het account/profiel van de desbetreffende onderneming. Hierover wordt overlegd tussen beide partijen. 
 4. Mocht dit zich voordoen tijdens het uitvoeren van de dienst en hierdoor resultaten niet of minder zichtbaar zijn, of zelfs verminderen, is NETTICH hier niet aansprakelijk voor.

Intellectueel eigendom 

 1. NETTICH behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkrecht, tekeningen en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertres, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NETTICH (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikkingstellen of op andere wijze gebruiken. 

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze leveringsvoorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijke opeisbare boete. 
  * Is de andere partij een consument bedraagt deze boete €1.000
  * Is de andere partij een rechtspersoon bedraagt deze bete €5.000
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt. 
 3. Voor het verbeuren van deze bete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van NETTICH waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. 

Vrijwaring 

De klant vrijwaart NETTICH tegen alle aanspraak van derden die verband houden met de door NETTICH geleverde producten en of diensten. 

Klachten

 1. De klant dient een door NETTICH geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dient de klant NETTICH daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkoming, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen NETTICH uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkoming hiervan op de hoogte te stellen. 
 4. De klant geeft daarbij een gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat NETTICH in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen beide partijen. 
 6. Indien de klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit in ieder geval niet toe leiden dat NETTICH gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan NETTICH 
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling NETTICH ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Aansprakelijkheid NETTICH

 1. NETTICH is uitsluitend aansprakelijk voor de enige schade die de klant lijdt indien er voor zover schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 
 2. Indien NETTICH aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst. 
 3. NETTICH is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 
 4. Indien NETTICH aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij va het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in de catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en of ontbinding van de overeenkomst en of opschorting van enige verlichting. 

Verval termijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van NETTICH vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee woedt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer NETTICH toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen, tenzij de tekortkomingen, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door NETTICH niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat NETTICH in verzuim is. 
 3. NETTICH heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomt niet volledig of tijdig nakomt, dan wel indien NETTICH de kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verlichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van NETTICH in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan NETTICH kan worden toegerekend in een van de wil van NETTICH onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verrichtingen in redelijkheid niet van NETTICH kan worden verlangd. 
 2. Tot de in de lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – docht niet uitsluitend – gerekend noodtoestand (burgeroorlog, opstand, relen, natuurrampen, etc.) wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom, – elektriciteit – internet, – computer – telefoonstoringen computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoen waardoor NETTICH 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, worden de verplichtingen geschort tot NETTICH deze week kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie te minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. NETTICH is in een overmachtssituatie geen enkele schadevergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Wijzigingen van de overeenkomst

Indien het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

Wijzigingen leveringsvoorwaarden

 1. NETTICH is gerechtigd deze leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten allen tijden worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zou NETTICH zo veel mogelijk met de klant bespreken of hen hiervan op de hoogte brengen. 
 4. Een consument is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de leveringsvoorwaarden de overeenkomst op de te zeggen. 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant vanuit de overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van NETTICH. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goedrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:85, lid 2 BW.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepaling va deze voorwaarden niet aan, 
 2. Een bepaling van wat NETTICH bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op deze leveringsvoorwaarden en iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederland recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar NETTICH s gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen tenzij de wet dringend anders voorschrijft. 

Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing sinds 6 maart 2023.